Vítame Vás na stránke nastavení emailového klienta

Ďakujeme Vám za dôveru, ktorú prejavujete využívaním internetových a komunikačných služieb našej spoločnosti.

Naša spoločnosť nasadzuje ďalšiu generáciu emailových serverov a filtrov za účelom skvalitnenia poskytovaných služieb. V súvislosti s touto zmenou je potrebné, aby ste si upravili nastavenia Vášho emailového klienta podľa týchto nastavení.

 

Nastavenia emailovej pošty:

1. V nastaveniach emailového klienta vyhľadajte sekciu pre nastavenie konta – (napr. pre Outlook 2013 -> horné menu Súbor -> Nastavenie kont.)

2. Otvorte nastavenia existujúceho e-mailu, alebo vytvorte nové konto

3. Nastavenie:

  • Vaše meno – vyplňte čo sa má zobraziť v hlavičke emailu ako odosielateľ
  • E-mailová adresa – vyplňte Vašu adresu napr.: meno@firma.sk
  • server prichádzajúcej pošty POP3 - vyplňte: mail.firma.sk
  • server odchádzajúcej pošty SMTP - vyplňte: mail.firma.sk
  • ak používate server IMAP – vyplňte: mail.firma.sk

Prihlasovacie meno* – je totožné ako váš email napr.: meno@firma.sk

Heslo – vyplňte Vaše heslo do emailovej schránky.

Doména „firma.sk" je iba ako príklad. Zadajte si vašu doménu, ktorú používate za zavináčom.

 

V ďalších nastaveniach zapnite voľbu server odosielanej pošty SMTP vyžaduje overenie - označiť Použiť rovnaké nastavenie ako pre server prichádzajúcej pošty.

 

*Dôležitá zmena od od 12.11.2015: ak ste doposiaľ používali prihlasovacie meno, ktoré obsahovalo pomlčku.
napr.: domena-meno, tak tento údaj bol nahradený vašou emailovou adresou – používajte už iba formát napr: meno@firma.sk a upravte si nastavenia emailového klienta.

 

 


 Welcome to setup your email client.

Thank you for your confidence, which demonstrates the use of internet and communication services of our company.

Our company deploys the next generation of e-mail servers and filters in order to improve the services provided. In connection with this change, it is necessary that you adjust the settings of your email client according to these settings.

 

Email Preferences post:

1. Set up an email client, locate the section to set up an account - (eg.
Outlook for 2013 -> top menu File -> Account Settings.)

2. Open the settings of an existing e-mail, or create a new account

3. Settings:

  • Your name - enter what is shown in the header of the email as sender
  • E-mail address - fill your address eg .: name@company.sk
  • Incoming mail POP3 server - fill: mail.company.sk
  • Outgoing SMTP server - fill: mail.company.sk
  • If you're using IMAP - fill: mail.company.sk

Username* - is the same as your email address eg .: name@company.sk

Password - enter your password inbox.

Domain "company.sk " is only an example. Enter your domain you're using for At.

In other settings will select Outgoing SMTP server requires authentication and select Use same settings as my incoming mail server.

 

*An important change since the 12.11.2015: if you are still using the username contained a dash. eg .: domain-name, so this figure has been replaced - use your email address also as your login name, example: name@company.sk and change the settings of the email client.